Activities

Thuis-blijver-BBQ

22 mei

 

Click here to apply!

DMkB

30 mei

 

Kom langs op de kamer!

Commissie lente inschrijvingen

deadline 6 mei

 

Kerstgalacommissie en FCE-commissie

Blij-dat-ik-klei-DMB

23 mei

 

Kom kleien op de kamer!

Nationaal Congres Bodemenergie

4 juli

Save the date!

FEST Stefan Jansen

24th of May

 

KBG Cosmos

U.A.V.-Dobbelstenen

€8,29

OP=OP!

Batavierenrace

24-26 mei

 

Register in the U.A.V.-room!

U.A.V-speelkaarten

€4,13

 

OP=OP!!